2015-11-13

Anteckningar 2015-11-10

Närvarande: 18 föräldrar, 6 personal
Ordförande: Lars-Göran Hansson, sekreterare: Tina Kervall

Tema: Ämnet idrott/hälsa

Fredrik Nilsson, idrottslärare började med att visa en film ”Betyg så funkar det”, se den här:
https://www.youtube.com/watch?v=MOKqtoy6UP4

Förslag till kommande teman

- första mötet nästa höst - LUNK (görs i feb och skolan får den i maj)
- föreningarnas hus
- ASL - att skriva sig till läsning

Övrigt

- Försöka samordna studiedagar mm mellan skola och förskola.
- Lyfte det i teamet men pedagogerna har olika föreläsningar att gå på. Rektorerna tar detta med sig igen.

Skolledningen informerar

Lågstadiet:
- Skolgården blivit byggarbetsplats, tillgänglighetsanpassa lokalerna (slöjd och hemkunskap) skolan hade inte blivit informerade om att detta skulle ska just då, detta gjorde att fraktare, grävmaskiner mm körde på skolgården. Nästa gång lovar Lundafastigheter att informera i förväg att det skulle göras.
- Fotografering - Kungsfoto. Dags att kolla över förhandlingen igen. Skrevs bara ett ettårs avtal. Är folk nöjda? En förälder berättade att hennes barn hade tyckt att pojkarna och flickorna fått olika ”behandling” (pojkarna fick göra tuffa poser medan flickorna skulle sitta gulligt) detta skulle rektorerna kolla upp med lärarna som var med. Inga speciella kommentarer så Kungsfoto får fortsätta.

Högstadiet
Öppet hus för kommande 7or, samarbete med Föreningarnas Hus. Någon gång i februari, kommer brev till nuvarande 6or. Detta för att locka barnen att börja 7an på Nyvångsskolan. Skolan kommer att starta ett samarbete med föreningarna, information kommer när allting är klart. Även lyfta fram matte med gymnasiet.

Stadievisa - låg och mellanstadiet

Sammansättning F-klasser
- Förälder var inte riktigt nöjd med hur sammansättningen av klassen i F hade gått till, det hade varit bättre när förälderns äldre barn började F-klass.
- Rektorerna meddelade att när klasserna var sammansatta så gick listorna på remiss till förskolorna och där har förmodligen blivit en miss. Föräldern var dock nöjd med rektorernas hanterande vid kontakt om missnöje.

Processen när 4orna ska sättas ihop.
- De lärare som idag har 3or sätter samman ett förslag på hur klasserna ska se ut. Sen kollar de igenom detta flera gånger för att få det till att bli bra. De föräldrar som har barn i 4an idag är mycket nöjda med hur det blev i år.
- Varför görs klasserna om i 4an? Det kommer barn från Torna Hällestad plus att det är bra att skapa nya relationer.

- Förälder med barn i 4an upplevde att när de började 4an i år så kände några barn att det var mycket repetition vilket gjorde att det blev frustration över att gå igenom uppgifter de redan gjort. Läraren i aktuell klass menade på att någon överlämning inte skett. Om det upprepas så ta kontakt med rektorn.
- Engelska: Ge gärna nycklar för hur barnen ska läsa gloser med mera när barnen börjar 4an. Studieteknik.
- Förälder till elev i Lärkan - finns hål i staket, när ska detta åtgärdas: Kommer inte att sättas igen. Detta har alltid funnits. Dock finns det elever som dagligen klättrar på staketet. Har även sett förälder backa in för att lämna av sitt barn. Detta är INTE OKEJ. Utanför hålet är ju även godstransport. Rektorn tar detta med sig igen för att se om ma kan göra något.
- Rasterna i 4an: Elever i 4an ska gå ut på rasterna
- Mobilpolicy 4an: Inte mobil på rasten. Mobilerna läggs i en låda. Dock kan det vara ett redskap.
5or och 6or är det okej att ha mobilen men man får inte fotografera varandra.

Datortäthet i 4-6

- iPads till klass 4-5 1 till 2 och dator from 6an.

- Klass2 idrott - Någon lärare som har koll på om barnen duschar?: Ska finnas någon som kollar i omklädningsrummen.

Stadievisa högstadiet

- Idag är det 4 paralleller i 7an.

Elever har klagat på att då de skall använda datorn under lektionerna tar det mycket tid att få igång maskinen. Skolan jobbar på detta genom att undersöka andra datorlösningar men i dagsläget gäller att ta bort allt från datorn som inte berör skolarbete.
Digital lärobok i NO kommer att introduceras vilket gör att sidoinformation på internet inte distraherar eleven.
Då det är konkurrens mellan grundskolor kommer skolan att ha öppet hus för tilltänkta elever.
Matsvinnet är inte jättestort men kostnaden för den slängda maten är onödig. Svinnet är dels överproduktion och tallriks svinn, matrådet mäter varje dag tallriks svinnet men det vore bra om vi föräldrar hjälper till att tala om för våra barn att inte ta mer mat än vad som äts.
Under mötet hade vi även en diskussion om huruvida dator eller böcker är det bästa mediet för lärande, kanske är det en fråga för kommande Tema möte.


När det gäller Its learning
Är användarnamnet: nyvangskolanxx
Lösenord: nyvangskolanxx
Där xx är vilken klass det gäller.

2015-09-28

Anteckningar 24 september 2015


Närvarande: 23 föräldrar, 4 personal
Ordförande Tina Kervall, sekreterare Johanna Szemenkar Remgard

Trafiksituationen vid Hasselbacken
På det förra föräldrarådet sammanställdes förslag som togs upp och diskuterades på Forum För Samråd där tekniska nämnden hade en representant som inte öppnade upp för någon lösning.
Hittills har man försökt lätta på problemet genom att öppna scoutgårdens parkering.

Eftersom det inte verkar gå att lösa med hjälp av kommunen att ”bygga bort” problemet beslöt vi att ta tag i situationen från ett annat håll: Skulle förarnas trafikbeteende kunna bli bättre? Vi hoppas kunna återkomma med en träff för alla föräldrar på lågstadiet där vi kan få tips från en trafikbeteendeföreläsare hur vi hjälps åt att göra lämning/hämtning av våra barn säkrare.

Policy gällande sociala medier
En förälder reflekterade över att en lärares positiva kommentarer på tex Facebook angående en elev kunde uppfattas som favoriserande och undrade om det finns en policy för sociala medier.
Det finns riktlinjer för alla anställda i Lunds kommun, men sunt förnuft borde också gälla. Elever som kvitterar ut skoldator får skriva under på hur datorn ska användas, för att minimera risken för felanvändning.

Betygsätting idrott - prestationsbaserat?
Förr sattes betyg i idrott bland annat efter hur eleven presterade (hur snabbt hen sprang, hur högt hen hoppade). Numera sätts betygen efter kunskapskraven. På nästa föräldraråd har vi temat Idrott-Hälsa då idrottslärarna kommer och berättar om sitt ämne.

Belysning nya cykelställen vid idrottsplatsen

Det finns ingen belysning vi de nya cykelställen. Förälder tog kontakt med kommunen som hänvisade till skolan. Frågan tas med till Forum för samråd.

IT i skolan = sämre resultat?
Enligt PISA 2012 finns det indikationer på försämrat resultat i vissa ämnen vid användning av IT i undervisningen. Nyvång har inte märkt någon försämring sedan it infördes, snarare tvärtom.
Det är snarare en pedagogiska fråga; tekniken i sig är inte resultatsänkande utan HUR man använder den.
Länk till artikeln här.

Skolledningen informerar
Det har varit en del inbrott på skolan där man stulit laptops och ipads, flera skolor drabbade.
Det har varit väldigt lite skadegörelse, endast en ruta under sommaren pajad.
Lugn och trevlig skolstart.

Besök från rymden
Rymdstyrelsen erbjuder Christer Fuglesang på skolturné. Fuglesang kommer till Nyvångskolans aula den 18 nov, förhoppningsvis får åk 6-9 komma. (Hans föreläsningen ligger på en nivå för runt åk 8.) Det krävs en motprestation från eleverna och skolan funderar på vad den prestationen ska bestå i …

Nyvångsdagen
Tack alla föräldrar som hjälpte till under nyvångsdagen i våras! Dagen blev lyckad! Det blir ingen nyvångsdag detta läsår, istället arrangeras något i början av nästa läsår.

Idrottssalen, källaren: Skall göras vid - ingen verksamhet där längre pga dålig miljö. Oklart hur stor del av lokalerna som ska åtgärdas.

Tema till nästa möte
Idrottslärare kommer och pratar om idrott och hälsa.

Utvecklingssamtal
Det är inte alla föräldrar som har möjlighet att komma till utvecklingsamtal under dagtid (kontorstid).
Det finns flera anledningar till att samtalen är förlagd på dagen:
- Tar inte tid från elevernas eller lärarens fritid
- Eleverna/lärarens arbetsdag blir annars för lång
- Ensamma lärare i skolans lokaler på kvällstid utsätts för risk för hot, en fråga om rätt till trygg arbetsmiljö
Varje lärare planerar själv formerna/förutsättningar  för sina elevers utvecklingssamtal.

Några elever på högstadiet tycker att det man lika gärna kan stanna hemma de dagar de hålls utvecklingssamtal eftersom det ändå inte är några konkreta lektioner. Det ska enligt ledningen bli annorlunda framöver då man kommer att jobba mer tematiskt de dagarna.

Stadievisa F-6
Skolgården på Hasselbacken är tråkig, det enda roliga är multicourten. Enligt barnens önskelista vill man ha allt från spadar till sjörövarskepp. Ledningen ritade en skiss över alla önskemål och ansökte hos Hedda Hylander stiftelse för bidrag men fick avslag
Skisserna ligger nu hos förvaltningens investeringsplan – sådana belopp ryms inte inom f-3 budget. Två fritidspedagoger har skapat ”lekboden” med leksaker där barnen tränar på att låna och lämna tillbaka. Barnen är duktiga.
Samma pedagoger har också dragit igång lekar, disco, gympa mm.

Efterlyses: Stockar och stammar eller liknande som kan användas till Hasselbackens barn! Och nån som kan hjälpa till och frakta en sådan gåva!

Det finns ett matssalråd med representanter från åk 3-9.

Ledningen informerar
Bra terminsstart. Terminstemat är (ev läsårstema) att fokusera extra kring värdegrundsfråga. Alla f-3 barnen har sett föreställningen med Mamma Maud ”Lika olika”. Trivselenkäterna ligger tlll grund för valet av tema. Enkäterna var generellt positiva, men det fanns en del utvärderingar som gav anledning till att jobba vidare med värdegrunderna.
Åk 3 jobbar med projekt ”Vardagshjältar” - 3:or förväntas ta ett lite större ansvar än de mindre barnen. De ska nte vara vakter men t ex uppmärksamma om de mindre barnen behöver hjälp etc.
Renovering av Gården: Ser ut att bli klart enligt tidplanen. Just nu asfalteras norrsidan, invändig renovering nästan klar. Flytt sker v 44 och klart att starta upp f-klasserna v 45.

Anmälan av fritidsplats inför lov: Många glömmer att meddela om deras barn ska gå på fritids under lov. Det går inte att planera bemanning och mat om man inte anmäler sitt barn i tid!

Stadievisa högstadiet
Johan pratade om Erasmus projektet - samarbete/utbyte med elever och lärare från Spanien, Italien och Bulgarien.
Finansieringen kommer från EU pengar som skolan sökt och detta finansierar allt gällande resor mm.

Nyvångskolan har ett samarbete med Gymnasieskolan Spyken gällande matte. Ca 15 st 9:or som läser gymnasiematte i år.

Nya 7:orna är färre än vad skolan beräknade. Det är 89 st 7:or i år fördelat på 4 klasser. Skolan trodde att fler elever skulle börja 7an (ca 108 stycken)  Skolan jobbar med att försöka behålla Dalbyelever så att de börjar på Nyvångskolan istället för att gå till skolor i Lund som erbjuder olika inriktningar. De skolor i Lund som lockar mest är de med idrottsinriktning.

Nästa möte
10 november 2015

2015-03-12

Protokoll föräldrarådet 27 januari 2015


Öppnande av mötet

Fastställande av dagordning

Val av ordförande och sekreterare

Ordförande Johanna S Remgard, sekreterare Tina Kervall


Kort presentation av närvarande
16 föräldrar närvarande och 5 från personalen
Förra mötet, sammanfattning
Genomgång av föregående protokoll, föredrag om nätmobbning (Annie var sjuk så vi vet inte mer om det) Skola 24 igång för F-3.
Skolfotografering – föräldragruppen utse en offertgrupp
Finns kritik mot nuvarande Fovea, dels betalningsvillkor och dels bokning av tider för enskilda foto, vissa hade även missuppfattat att pedagogerna skulle följa med eleverna på dessa. Ingen av föräldrarna i föräldrarådet visade intresse att delta i en arbetsgrupp . Arbetet måste påbörjas innan sommaren för att kunna välja.
På nästa möte den 9 april kommer skolledningen att ha tagit fram några förslag som föräldrarådet tar ställning till (om vi ska ha enskilda foto eller inte och vilken leverantör).

IT-utvecklingen på mellanstadiet

Nytt budgetår från den 1 januari, iPads och datorer köps in.
Kommer blivande 7:or läsplattor eller datorer?
Undervisningsrådet har skrivit plus och minus med läsplattor, det lutar mot pc med tanke på att det skrivs mycket på datorerna.
Skolmaten, inhemska råvaror
Föräldern som ställde frågan har tagit kontakt med Måltidsservice själv, vi har inte fått någon återkoppling på det.
Läromedel 1/1 eller?
Alla elever på högstadiet har inte vars en SO-bok. Kolla med Martin Olsson (efter att han på Forum för Samråd sa att han skulle titta på det)


Skolledningen informerar
Nyvångsdagen – slutet av maj
26 maj – vill föräldrarådet engagera sig på denna dag? Hjälpa till vid någon station eller hjälpa till med lunchen eller övrigt. Vill någon annan förälder hjälpa till så är de välkomna att ställa upp.
Elevhälsans arbete avseende övergångar mellan stadier
Ledning och elevhälsan har finslipat övergångarna mellan stadier och mellan skolor. De innebär att de träffas tidigare. Man börjar redan i oktober för att gå igenom föregående år och sen träffas man i december för att gå igenom kommande år (tex elever med särskilda behov).
Arbetet med nya klasser inför höstens förskoleklasser, åk 4 och åk 7
Mentorerna i åk 3 och åk 6 sitter nu och håller på att kolla över eleverna för kommande år.  Från Torna Hällestad är det ca 13 stycken barn. Totalt är det  70 barn på 3 klasser.
Högstadiet, föräldrar kommer att få intresseanmälan för att se vilka elever som kommer att fortsätta på Nyvång, det blir 3 eller 4 klasser. Ca 15 som valde att inte gå kvar på Nyvång förra året och det var många. Vissa elever har dock valt att komma tillbaka.

Datum för nästa möte
9 april


Förslag till tema kommande möte
Skolfoto
Nyvångsdagen

Övrigt
Fråga från förälder: Är slöjdläraren inte utbildad pedagog?
Ordinarie slöjdlärare tillbaka efter sportlovet.
Hur många lärare har lärarlegitimation?
Högstadiet - Inför hösten har alla lärare lärarutbildning. Lärare kan direkt efter sin utbildning ansöka om lärarlegitimation.
Lågstadiet – full behörighet bland lärarna, dock inte på fritids.
Blir det prao?
Nej, det blir ingen prao, nya direktiv. ”Plan för studie och yrkesvägledningen”. Det kommer att tas fram en aktivitetsplan.
Cykelställ?
Frågan ställdes till kommunen som ansåg att det fanns tillräckligt med cykelparkeringar vid Hasselbacken. På nästa Forum för samråd ska ansvariga från trafiknämnden vara med så föräldrarådet ska på nästa möte ta fram förslag på ändringar så trafiknämnden kan ta ställning till det.
Stadievisa möten

Information från skolledningen
Johan visade genomgång av elevenkät 7-9 (ht 14)
Tema läxpolicy – pågående översyn
Levande översikt av detta för att vissa elever känner sig stressade.
Läxans vara och icke vara. Det man bl.a. pratar om är flippade klassrum.
Läxpolicyn är minst 4 år gammal och det är välkommet att se över den.

2014-11-19

Anteckningar föräldraråd 18 november 2014

Närvarande: Personal 6 st, föräldrar 16 st
Ordförande Lars-Göran Hansson, sekreterare Johanna S Remgard

Datum för föräldraråd vt 2015
27 januari och 9 april

Skolfoto
Skolfotograferingen har utvärderats av skolledning som framfört kritiken mot Fovea från föräldrar. Föräldrar upplevde otydligheter kring beställning och det fanns inte plats för alla enskilda fotograferingar. Föräldrarådet bistår nästa år med upphandling av fotoföretag.

Tema profilskola
En del elever valde i höst att byta till olika profilskolor. Detta föranledde en diskussion om hur man skulle behålla sina elever, hur man ev skulle profilera Nyvångskolan.  Skolan har bestämt sig för att ”profilera” sig med trygghet/stabilitet, som lever upp till sina värdegrunder, vara tydliga med vad de står för, främja god kontakt mellan elev och lärare, elevdemokrati på alla stadier. ”En jädrigt bra, vanlig skola.” Kan vara skönt att slippa göra val, bara få en gedigen grundskoleutbildning.

Skolledningen informerar
Skolan planerar att anordna ett föredrag för föräldrar och pedagoger om nätmobbning. Olika föreläsare är under övervägande.

Likabehandlingsplanen är i stort sett klar och uppdaterad version kommer snart. Nästa år förändras processen i arbete, planen ska sättas i verket i augusti och ligga läsårsvis istället för årsvis.

Högstadiet: Nya riktlinjer om åtgärdsprogram, all undervisning ska ge elever ledning o stimulans. Om det finns risk för att en elev inte når målen ska extra anpassningar göras under två månader, sedan utvärderas vad som funkar för eleven och ytterligare anpassning görs. Når eleven ändå inte målen beslutar rektorn om individuella åtgärder – extra stöd. Skolan arbetar med att se över hur rutinerna ska se ut när en elev går från ett stadium till ett annat.

Det verkar vara generellt lugnt i skolan just nu. Det finns en liten grupp på högstadiet som sysslar med taskiga kommentarer om varandra/andra elever på social medier. Bland annat detta föranleder ovan nämnda föreläsning om nätmobbning. Det pågår inte främst under skoltid, men det är skolan som får ta tag i konsekvenserna. Skolan ber föräldrar att diskutera detta med sina barn.

IT i skolan
Användningen av mobiltelefoner i skolan är en pågående diskussion. Det finns kommuner som infört tex förbud mot fotografering under skoltid. Oklart om hur Lunds kommun överväger att göra i den frågan.

Dator 1:1 fortsätter från och med åk 7. Man har lagt resurser på teknikutrustning för F-3 och nästa år kommer åk 4-6 att prioriteras. Uppföljs på nästa föräldraråd.

Trivselråd
Elever i F-6 upplever att de inte kan påverka/förändra något genom bl a trivselrådet. Skolan håller på att se över rådens funktioner och att de ska främja den demokratiska processen. Återkoppling från skolledningen är viktig.

Tema till nästa möte
Läxpolicy

Skola24 F-3
Det har varit svårt att få in samtliga föräldrars kontaktuppgifter vilket har varit viktigt för att systemet ska fungera till fullo. Det är snart klart för användning och info kommer med lathund.

Fritidsverksamheten
Det är svårt för fritids att planera sin verksamhet under loven. Föräldrar anmäler sina barn trots att de sedan inte kommer, eller låter bli att anmäla att de inte ska komma. Om ett anmält barn sedan inte kommer är det viktigt att man meddelar detta så att fritids kan anpassa tex måltidsbeställningar etc. Ev kommer anmälningarna fortsättningsvis att göras via webb-formulär - men hur får man alla att anmäla?

Övrigt
Nyvångskolans dag var uppskattad och återkommer nästa år.

2014-10-02


Anteckningar 18 september 2014

Närvarande: Skolledning 2 pers, lärare 2 pers, föräldrar ca 12 pers
Ordförande Johanna Szemenkar Remgard, sekreterare Tina Kervall
  
Forum för samråd
Representanter till Forum för samråd:

Göran Ewald, lågstadiet 
Johanna Szemenkar Remgard, mellanstadiet 
Caroline Sällström, högstadiet

Skolledningen informerar
9:orna som gick ut i våras hade ett meritsnittsvärde på 252 - det bästa resultatet någonsin! I vissa klasser var flickorna bättre och i vissa klasser var pojkarna bättre. Snitt i Sverige var 208. Länk till statistik hittar du på
Skolverket Siris

De flesta söker sig till gymnasium i Lund. 82 % kommer in på sitt förstahandsval, 10 % på andrahandsval och 4 % på tredjehandsval.
Av 72 elever valde 11 yrkesförberedande och resten studieförberedande. I åk 6 blev 92% godkända i matte.

Verksamhetsmål för 2014
Måldokument finns här:
Verksamhetsmål

Resultat av trivselenkäten
Väldigt hög trivsel, givande utvecklingssamtal, de ska jobba vidare med verbala kränkningar (det är det som sticker ut i enkäten) den ska göras en gång på våren och en gång på hösten.

Förväntansdokument
Skolan håller på att ta fram ett förväntansdokument, dvs "vad kan eleverna förvänta sig av skolan", "vad skolan förväntar sig av eleverna" och "vad skolan förväntar sig av vårdnadshavarna". Föräldrarådet har bistått skolan med en del formuleringar.

Tema nästa möte
Profilklasser – diskussion om att eventuellt införa detta på Nyvångskolan.

Syftet med föräldraråd
Föräldrarådet är ett samtalsforum där föräldrar och skolledning kan utbyta information, diskutera gemensamma angelägenheter, ge återkoppling med mera.
På rådet har vi ibland också stadievisa möten, F-6 och 7-9.

IUP på dagtid
Det kan vara svårt för vissa föräldrar att komma till skolan för sitt barns IUP på dagtid. Skolan erbjuder förälder att vara med på elevens utvecklingssamtal, det är inte ett obligatorium att förälder närvarar. Om en förälder absolut inte kan på dagtid och vill delta i samtalet, försöker skolan att ordna annan tid. Att samtalen är förlagda till dagtid beror på arbetstid – det skulle ta stor del av lärarens fritid att hålla samtalen på kvällstid, samt att även elevens fritid skulle drabbas.

Omklädningsrum på badet
Vid något tillfälle upplevde pojkar på lågstadiet att de blev trakasserade av äldre pojkar i omklädningsrummet på badet och att det då inte fanns någon vuxen närvarande i lokalen. Det är oftast en manlig personal med vid omklädningen, men det fattades i början av terminen. Det framkom också att de yngre eleverna kan vara rätt så stöddiga mot de äldre, som i sin tur inte kan motstå att svara mot detta. Skolledning noterar.

Trafiksituationen
Återigen är vi samtliga i rådet överens om att trafiksituationen vid framför allt Hasselbacken är kaotisk och att det när som helst kommer att hända en olycka. Se kommentar i tillägg nedan.

Fler cykelställ vid Hasselbacken har efterlysts och frågan är enligt rektor tagen till kommunen.

Datum för nästa möte
Tisdagen den 18 november 2014

Tillägg
Frågan om trafiksituationen togs upp även på Forum för samråd. Martin Olsson sammankallar en grupp för att försöka reda ut problemet. I gruppen kommer representanter från föräldrarådet, polisen och tekniska kontoret ingå.